අවුකන හිද .

කලා වැවේ දිය මතුපිට
 නැගෙන රිදී බුබුලු දිහා බලා
 අවුකන බුදු පිළිම වහන්සේ
 කදුළු හෙලයි නිසල නෙතින්
වනය දිහා බැලුම් හෙලා
සංතාප හදවතින්


එකින් එක කැපෙනා වනස් පතිය
දිය සිදී යන වැව් දියවර
දෙස බලා බුදු පිළි රුව
නිහඬ මුවින් සංතාප හදින්
 බලා හිදී සසල නෙතින්


දිනෙන් දින අහිමි වෙන සිසිලස
සිදී බිදී යන මහා ජලාධාරාව
අහිමි වී යන සත්ව ප්‍රජාව
බලා හිඳ බුදු මුවින්
සැලෙයි අනියත දහම්
බිඳක් මනුසතා උදෙසාමචාන්දි.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog